duminică, aprilie 21, 2024

Adunare Generală Anuală 2024

Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Tg-Jiu, județul Gorj, anunță membrii săi, că în data de 17 aprilie 2024, ora 1000, are loc Adunarea Generală Anuală 2024 de aprobare a situațiilor financiare și de alegere a membrilor supleanți ai Consiliului Director și a membrilor Comisiei de Cenzori.

            Materialele ce se vor supune aprobării Adunării Generale Anuale 2024, vor fi publicate pe site-ul A.C.A.R.P. Tg-Jiu https://carptgjiu.ro, la rubrica „Adunare Generală Anuală 2024”, în data de 10 aprilie 2024, ora 1000, dar se pot regăsi și la sediul unității.

            Propunerile cu privire la Proiectul de Hotărâri al Consiliului Director valabil pentru anul 2024 vor fi depuse la sediul unității în formă scrisă și asumată prin semnătură, cu atașarea copiei carnetului de membru A.C.A.R.P./B.I/C.I. sau prin e-mail la adresa carptgjiu@gmail.com, până pe data de 15 aprilie 2024, ora 1000. Ulterior acestei date, Proiectul de Hotărâri al Consiliului Director valabil pentru anul 2024 devine final și se va republica, în forma finală, în data de 15 aprilie 2024, ora 1500.

          Dreptul de participare la prezentarea și dezbaterea materialelor Adunării Generale Anuale (la videoconferință) se va solicita la sediul A.C.A.R.P. Tg-Jiu sau prin e-mail la adresa carptgjiu@gmail.com., prin Cerere pentru exercitarea dreptului de participare la prezentarea materialelor aflate pe ordinea de zi, în sistem de videoconferință, la Adunarea Generală Anuală (Anexa nr.1 la Procedură), formular care se poate descărca de pe site-ul A.C.A.R.P.: https://carptgjiu.ro, depusă până pe data de 15 aprilie 2024, ora 1000.

Intenția de a candida pentru ocuparea celor 2 locuri vacante de membru supleant în Consiliul Director se va solicita în baza unei Scrisori de intenție la care vor fi atașate următoarele documente:

 • Copie Carnet de membru al Asociației Casa de Ajutor Reciproc Tg-Jiu sau Adeverință din care să rezulte calitatea de membru activ al Asociației;
 • Curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină;
 • Copie C.I. / B. I.;
 • Copie Act studii – diplomă de licență;
 • Cazier judiciar;
 • Cazier fiscal;
 • Declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitate de poliție politică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • Document medical ce conține mențiunea „apt psihic”;
 • Acordul de prelucarea a datelor cu caracter personal (Anexa nr. 2 la Procedură).

Se pot înscrie pentru ocuparea celor 2 locuri vacante de membru supleant în Consiliul Director, doar membrii Asociației care la data înscrierii au calitatea de membru activ, dovedită prin Carnetul de membru sau prin adeverință eliberată de Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Tg-Jiu.

Intenția de a candida ca membru în Comisia de Cenzori se va solicita în baza unei Scrisori de intenție la care vor fi atașate următoarele documente:

 • Curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină;
 • Copie C.I. / B. I.;
 • Copie Act studii – diplomă de licență;
 • Cazier judiciar;
 • Cazier fiscal;
 • Document care atestă calitatea de expert contabil autorizat activ;
 • Document medical ce conține mențiunea „apt psihic”;
 • Acordul de prelucarea a datelor cu caracter personal (Anexa nr. 2 la Procedură).

La depunerea dosarului de candidatură, candidaţii trebuie să prezinte şi în original actele depuse în copie, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către persoana desemnată pentru primirea dosarelor de candidatură.  

Calendarul înscrierii pentru ocuparea locurilor vacante de membru supleant în Consiliul Director și pentru alegerea Comisiei de Cenzori este următorul:

Depunerea dosarelor de candidatură

03.04.2024, ora 1000 – 10.04.2024, ora 1000

Validarea/invalidarea dosarelor de candidatură de către Consiliul Director

11.04.2024, ora 1000

Afișarea listei cu persoanele a căror candidatură au fost validată/invalidată

11.04.2024, ora 1100

Depunerea contestațiilor cu privire la soluția de invalidare a dosarelor de candidatură

11.04.2024, ora 1100 – 12.04.2024, ora 1100

Soluționarea contestațiilor

12.04.2024, ora 1300

Afișarea listei finale cu persoanele care candidează pentru ocuparea locurilor vacante de membru în Consiliul Director și pentru alegerea Comisiei de Cenzori

12.04.2024, ora 1400

          În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar pentru ca Adunarea Generală Anuală să îndeplinească condiția de a fi statutară, aceasta se convoacă în data de 17 aprilie 2024, ora 1200, când lucrările acesteia se vor desfășura cu cei prezenți, logați pe platforma al cărui link va fi comunicat fiecărui membru A.C.A.R.P. ce a depus Cerere pentru exercitarea dreptului de participare la Adunarea Generală Anuală, în sistem de videoconferință (Anexa nr.1 la Procedură) la sediul unității sau solicitare scrisă transmisă prin e-mail.

            Lucrările Adunării Generale Anuale 2024 privind aprobarea materialelor prezentate în sistem online, prin videoconferință, precum și scrutinul de vot pentru alegerea celor două organe ale Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Tg-Jiu se vor desfășura, prin prezență fizică, la sediul Asociației din strada Theodor Aman, nr. 17, Tg-Jiu, Sala Mare – Relații cu Publicul, în data de 18 aprilie 2024, între orele 0900– 1500, unde membrii vor intra în posesia buletinelor de vot. Pentru a fi legitimați este necesar să prezinte, în original, buletin de identitate/carte de identitate și carnetul de membru.

Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Anuale 2024 de aprobare a materialelor aflate pe ordinea de zi  și de alegeri împreună cu Anexele, vor fi publicate pe site-ul A.C.A.R.P. Tg-Jiu https://carptgjiu.ro, în la rubrica „Adunare Generală Anuală 2024”, în data de 10 aprilie 2024, ora 1000, dar se pot regăsi și la sediul unității.

Hotărârea Adunării Generale Anuale se va publica atât pe site-ul A.C.A.R.P., cât și la sediul unității în data de 19 aprilie 2024, ora 1200.

 Alte informatii la telefon: 0253/217 960.

Documente ultile:   

Anunț Adunare Generală Anuală 2024

Procedura privind organizarea si desfasurarea AGA 2024 si Anexe

Cerere pentru exercitarea dreptului de participare la prezentarea materialelor aflate pe ordinea de zi, în sistem de videoconferință, la Adunarea Generală Anuală (Anexa nr.1 la Procedură)

Acord prelucrare date cu caracter personal (Anexa nr. 2 la Procedură)

Materialele ce se vor supune aprobării Adunării Generale Anuale 2024:

LISTA CU CANDIDAȚII VALIDAȚI ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI DIRECTOR DIN DATA 11.04.2024

LISTA FINALĂ PRIVIND CANDIDAȚII VALIDAȚI ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI DIRECTOR DIN DATA 11.04.2024 ( publicată în data 12.04.2024)

Proiectul final de Hotărâri al Consiliului Director valabil pentru anul 2024

 

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ANUALE 2024 din data de 18 aprilie 2024